Có 1 kết quả:

yêu đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dao đeo ở lưng. Thứ binh khí tuỳ thân thời xưa.