Có 1 kết quả:

yêu kiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ gươm nhỏ dắt ở lưng, thứ binh khí tuỳ thân thời xưa.