Có 1 kết quả:

yêu đái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dây thắt lưng. Đai lưng.

Một số bài thơ có sử dụng