Có 1 kết quả:

yêu phiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ quạt nhỏ thời xưa, khi không dùng tới thì xếp lại, giắt vào lưng.