Có 1 kết quả:

yêu trảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chém ngang lưng. Một hình phạt thời xưa, dành cho các tội đại nghịch.