Có 1 kết quả:

yêu chuỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sống lưng.