Có 1 kết quả:

yêu thống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh đau lưng.