Có 1 kết quả:

yêu châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái phao nổi. Thời cổ dùng quả bầu phơi khô, đậy nút thật kín, đeo vào lưng mà lội qua sông, gọi là Yêu châu ( chiếc thuyền đeo ở lưng ).