Có 1 kết quả:

cước khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Cước khí bệnh” 腳氣病: bệnh phù thủng chân, do thiếu sinh tố B1. § Cũng gọi là “nhuyễn cước bệnh” 軟腳病.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh phù thũng chân.