Có 1 kết quả:

trường dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước do ruột non tiết ra để tiêu hoá đồ ăn.