Có 1 kết quả:

bàng quang kết thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh có sạn trong bọng đái ( cystolithiasis ).