Có 1 kết quả:

cách mô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Màng ngăn giữa ngực và bụng. § Cũng gọi là “hoành cách mô” 橫膈膜.