Có 1 kết quả:

bì si

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạ dày của loài nhai lại.