Có 1 kết quả:

cao nhưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất tốt, màu mỡ.

Một số bài thơ có sử dụng