Có 1 kết quả:

cao hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận dưới trái tim là Cao, trên trái tim gọi là Hoang, tức chỗ hệ trọng của cơ thể con người. Bệnh nặng không chữa được gọi là Bệnh nhập cao hoang.

Một số bài thơ có sử dụng