Có 1 kết quả:

cao dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc luyện thành chất dẻo.