Có 1 kết quả:

cao lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Cam 甘 lộ.