Có 1 kết quả:

phu công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công lao to lớn.