Có 1 kết quả:

giao cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vững chắc — Không đổi ý. Như Cố chấp.