Có 1 kết quả:

đồng lung

1/1

đồng lung

phồn thể

Từ điển phổ thông

lờ mờ, không rõ ràng