Có 1 kết quả:

vũ sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan được trọng dụng, có ngôi vị cao, bổng lộc nhiều.