Có 1 kết quả:

đảm dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước mật, màu xanh đắng, giúp việc tiêu hoá.