Có 1 kết quả:

đảm lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt.

Một số bài thơ có sử dụng