Có 1 kết quả:

đảm phàn

1/1

đảm phàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

phèn đen