Có 1 kết quả:

thần phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin theo làm bề tôi.

Một số bài thơ có sử dụng