Có 1 kết quả:

thần dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi và mọi người trong nước, tức quan và dân — Chỉ chung mọi người trong nước có vua.

Một số bài thơ có sử dụng