Có 1 kết quả:

ngoạ bệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh nằm không dậy được. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tương Vân diệc nhân thì khí sở cảm, diệc ngọa bệnh ư Hành Vu Uyển, nhất thiên y dược bất đoạn” 湘雲亦因時氣所感, 亦臥病於蘅蕪苑, 一天醫藥不斷 (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Tương Vân vì thời tiết xấu cũng bị cảm, bệnh nằm ở Hành Vu Uyển, suốt ngày thuốc thang không ngớt.

Một số bài thơ có sử dụng