Có 1 kết quả:

ngoạ tân thường đảm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nằm gai nếm mật. § “Việt Vương Câu Tiễn” 越王句踐 sau khi thua trận, nằm chiếu cỏ, ra vào thường nếm mật đắng để tự nhắc nhở mình đừng quên hận cũ.