Có 1 kết quả:

lâm biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới lúc chia tay. Sắp chia tay.