Có 1 kết quả:

lâm triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua ra ngồi bàn việc nước với các quan.