Có 1 kết quả:

lâm bồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới cái chậu, ý nói đàn bà tới lúc sanh đẻ.