Có 1 kết quả:

lâm trận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước vào cảnh đánh nhau.

Một số bài thơ có sử dụng