Có 1 kết quả:

tự chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình sai khiến được mình, không để bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, người ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng