Có 1 kết quả:

tự tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo ý mình, sao cho dễ dàng cho mình, không cần để ý tới ai.