Có 1 kết quả:

tự vẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình dùng gươm dao đâm mình chết.