Có 1 kết quả:

tự lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo lợi ích cho chính mình.