Có 1 kết quả:

tự lực

1/1

tự lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự lực

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do sức của chính mình, không nhờ ai.

Một số bài thơ có sử dụng