Có 1 kết quả:

tự lực cánh sinh

1/1

tự lực cánh sinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự lực cánh sinh