Có 1 kết quả:

tự động

1/1

tự động

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự động

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo ý mình, không bị ai sai khiến — Chạy được một mình ( nói về máy móc ).

Một số bài thơ có sử dụng