Có 1 kết quả:

tự ty

1/1

tự ty

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự ty, mặc cảm

Một số bài thơ có sử dụng