Có 1 kết quả:

tự đại

1/1

tự đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự đại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho mình là lớn, coi thường người khác.

Một số bài thơ có sử dụng