Có 1 kết quả:

tự chuyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo ý mình, không chịu nghe ai. Truyện Nhị độ mai : » Đạo làm thần tử dám hầu tự chuyên «.

Một số bài thơ có sử dụng