Có 1 kết quả:

tự cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho mình mạnh mẽ lên, không nhờ vả ai.