Có 1 kết quả:

tự thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cậy mình. Ỷ mình, mà khinh thường kẻ khác.

Một số bài thơ có sử dụng