Có 1 kết quả:

tự khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình làm hư hỏng con người mình.

Một số bài thơ có sử dụng