Có 1 kết quả:

tự tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình giết mình chết.