Có 1 kết quả:

tự trầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho mình chìm xuống nước, ý nói nhảy xuống nước mà chết.

Một số bài thơ có sử dụng