Có 1 kết quả:

tự trị

1/1

tự trị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự trị

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình lo lấy các công việc của chính mình.

Một số bài thơ có sử dụng