Có 1 kết quả:

tự mãn

1/1

tự mãn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự mãn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho rằng mình đầy đủ, không cần gì nữa.