Có 1 kết quả:

tự dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo ý mình. Như Tự chuyên.

Một số bài thơ có sử dụng